Zobacz podgałęzie

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

BRUDZEŃ DUŻY

tel. (24) 260 42 81

Kierownik:   ELŻBIETA MROZOWSKA

e-mail : bossz@poczta.onet.pl


 wniosek_o_zasilek_szkolny_2019.doc

  wniosek_stypendium_2019.doc

Pomoc materialna dla uczniów

Zapraszamy mieszkańców Gminy Brudzeń Duży do składania wniosków o stypendium szkolne
o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2019/2020.


Wnioski  o przyznanie stypendium  prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 r.

 

Formy oferowanej pomocy:

 

Stypendium szkolne

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Brudzeń Duży, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej -dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • rodzina niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przykład : jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień.
W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

Formą stypendium szkolnego może być:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak pokrycie kosztów: nauki języków obcych, płatnych kół zainteresowań i innych dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę takich jak wyjścia, wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły, do kina, teatru;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów: koszty dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej (koszty biletów), koszty zakwaterowania w internacie, bursie lub na stancji;

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych
w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym a także w sekretariatach szkół samorządowych.

Poprawnie wypełniony formularz prosimy składać  do 16 września 2019 r w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych  w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach  9:00-17:00

wtorek-piątek w godzinach 7:30.-15:30

Kontakt telefoniczny: (24) 260-42-81

 

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. W formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. W formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 14:14:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-02 10:23:33
 • Liczba odsłon: 1971
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3933198]

przewiń do góry